Leveringsvoorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PANSIGN COMMUNICATIE B.V., gevestigd te 5981 XC Panningen aan de J.F. Kennedylaan 8

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo op 19 september 1997 onder nummer 584.

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
“PanSign”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PanSign Communicatie B.V., en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PanSign Lichtreclame B.V., beiden gevestigd en kantoorhoudende te 5981 XC Panningen aan de J.F. Kennedylaan 8. “Opdrachtgever”: degene die aan PanSign een opdracht verstrekt c.q. die bij PanSign een bestelling plaatst c.q. degene met wie PanSign een overeenkomst sluit.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met PanSign tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene ver- koop- en leveringsvoorwaarden van PanSign, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toe- passing indien deze voorwaarden door PanSign uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden wordt door PanSign niet aanvaard en doet deze inkoop/aan- bestedings-of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3: Offertes

3.1. Elke van PanSign uitgegane offerte is vrijblijvend.

3.2. Indien een offerte niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst tussen PanSign en de opdrachtgever, is PanSign gerechtigd de opdrachtgever de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 5% van het offertebedrag, tenzij de werkelijke kosten van PanSign hoger zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door PanSign, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door PanSign respectievelijk de dag waarop PanSign een door opdrachtgever geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

Artikel 5: Wijzigingen

5.1. Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6: Prijs

6.1. De door PanSign opgegeven prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting, verpakkings- kosten, transportkosten en transportverzekering.

6.2. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke prijs wordt overeengekomen, alsmede indien een “richtprijs” wordt overeengekomen, wordt de definitieve prijs door PanSign bij wijze van nacal- culatie vastgesteld, op basis van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij PanSign gebruikelijke tarieven.

6.3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belas- tingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin PanSign de zaken kocht, - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is PanSign gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.4. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, tekeningen of modellen, onduidelijke informa- tiedragers, onduidelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te wijzen materialen of producten en alle soorten toeleveringen door de opdrachtgever die PanSign tot meerwerkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te bewerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6.5. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 6.3 en 6.4. onverkort van toepassing ten aanzien van de door PanSign nog te leveren zaken.

6.6. Tenzij anders is overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklarings- kosten, belastingen etc. voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: Verpakking/verzending

7.1. PanSign bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever PanSign terzake tijdig schriftelijk anders instrueert.

7.2. De verpakkingskosten worden opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

7.3. Verpakking wordt door PanSign niet terug genomen.

Artikel 8: Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

8.1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door PanSign ondertekende opdrachtbevestiging, onvermin- derd het vermelde in artikel 8.5.

8.2. Door PanSign vervaardigde zaken, waaronder begrepen productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedra- gers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, cliché’s, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van PanSign ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

8.3. PanSign is niet gehouden de in artikel 8.2. vermelde zaken aan opdrachtgever af te geven. PanSign is voorts niet gehouden de in artikel 8.2. vermelde zaken voor opdrachtgever te bewaren.

8.4. De informatie, die in de in artikel 8.2. vermelde zaken besloten ligt c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden van PanSign, zaken e.d., blijft exclusief voorbehouden aan PanSign, ook al zijn daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.

8.5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 8.1. en 8.2. vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van PanSign wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.

8.6. Alle door PanSign verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door PanSign te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door PanSign verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

8.7. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door PanSign te vervaardigen/te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 9: Levertijd

9.1. Door PanSign in zijn offerte opgegeven levertijd dan wel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij PanSign uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

9.2. Overschrijding van de levertijd verplicht PanSign niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeen- komst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

9.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door PanSign bestelde zaken. Indien buiten de schuld van PanSign vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de over- eenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

9.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

9.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van PanSign ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

9.6. PanSign is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich

daartegen verzet. Bij deel-leveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is PanSign gerechtigd terzake deze deelleverantie te factureren.

9.7. Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.

Artikel 10: Risico en eigendomsovergang

10.1. Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van PanSign hebben verlaten, dan wel dade- lijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 9.4., draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan.

10.2. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.

10.3. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.

10.4. Indien opdrachtgever PanSign zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder PanSign voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1. PanSign behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

11.2. Indien PanSign in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van PanSign geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigen- domsvoorbehoud voor de vorderingen, die PanSign tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens PanSign.

11.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 11.1. en 11.2. vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

11.4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt PanSign zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die PanSign uit welken hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.

11.5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van PanSign te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan PanSign op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.6. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra PanSign zulks wenst, door opdrachtgever aan PanSign stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van PanSign tegen opdrachtgever.

11.7. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 17.2. is PanSign gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient PanSign alle medewerking terzake verlenen.

11.8. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 11.7. wordt opdrachtgever gecredi- teerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 12: Betaling

12.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van PanSign contant bij aflevering of binnen eenentwintig dagen na aflevering.

12.2. PanSign is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheids- stelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van PanSign is voldaan.

12.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschie- den ten kantore van PanSign of op een door PanSign aan te wijzen bankrekening.

12.4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerech- telijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 115,-.

12.5 Door PanSign in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij PanSign door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

12.6. Bij een situatie als vermeld in artikel 17.2. worden alle vorderingen van PanSign op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

12.7. Onder opdrachtgever in de zin van artikel 12.6. wordt mede verstaan enige tot opdracht- gevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

12.8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschul- digde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Garantie

13.1. PanSign verleent op de door haar geleverde zaken/verleende diensten, slechts garantie voor zover betreffende deze zaken/diensten leveranciers van PanSign, of anderszins door PanSign bij de nakoming van de overeenkomst betrokken derden, jegens PanSign garanties verstrekten.

Artikel 14: Reclames

14.1. Reclamering betreffende gebreken dient binnen de ingevolge artikel 13.1. geldende garantietermijn bij aan PanSign gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van PanSign terzake vervalt, onverminderd het vermelde in artikel 14.2.

14.2. Reclames betreffende maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen, onverminderd het vermelde in artikel 8.7., binnen acht dagen na aflevering van de zaken bij aan PanSign gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van PanSign terzake vervalt.

14.3. Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

14.4. Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid van PanSign is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 vermelde garantieverplichting.

15.2. Behoudens het bepaalde in artikel 13.1. is elke aansprakelijkheid van PanSign, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aanspra- kelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens PanSign, en onverminderd het vermelde in artikel 15.3.

15.3. Indien de rechter mocht oordelen dat PanSign geen beroep toekomt op artikel 15.2., beperkt de aansprakelijkheid van PanSign zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dek- king van de aansprakelijkheidsassuradeuren van PanSign een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

15.4. Opdrachtgever is gehouden PanSign te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van PanSign in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/ onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

Artikel 16: Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PanSign onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van PanSign of diens leveranciers.

Artikel 17: Opschorting en ontbinding

17.1. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is PanSign gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van PanSign tot enige schadevergoeding.

17.2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met PanSign gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeen- komsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens PanSign te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is PanSign gerechtigd om zonder ingebreke- stelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van PanSign tot enige schadevergoeding en onverminderd de PanSign verder toekomende rechten.

Artikel 18: Intentieverklaring

18.1. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 19: Dienstverlening

19.1. Een overeenkomst tot dienstverlening voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd/ontbonden, behoudens het vermelde in artikel 17.

19.2. Een overeenkomst tot dienstverlening voor onbepaalde duur kan door elk van partijen wor- den opgezegd middels een aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan slechts geschieden tegen de eerste dag van een kalendermaand.

Artikel 20: Auteursrechten etc.

20.1. Opdrachtgever garandeert PanSign, dat door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de veelvuldiging en/of openbaarmaking van de opdrachtgever ontvangen zaken, waaronder begrepen kopie, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden krachtens de Auteurswet van 1912 of andere regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële/intellectuele eigendom, dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart PanSign voor alle aanspraken welke derden terzake geldend kunnen maken.

20.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in artikel 20.1. gerede twijfel bestaat, is PanSign bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komst vast te staan dat PanSign door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten.

20.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijft PanSign steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door PanSign bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, waaronder begrepen, kopie, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en datailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook indien terzake de desbe- treffende werkzaamheden opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

20.4. De door PanSign volgens vormgeving van PanSign te leveren geleverde zaken, waaronder begrepen, kopie, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informa- tiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrechten of andere wettelijke bescherming voor PanSign bestaat, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PanSign worden veelvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

20.5. Opdrachtgever verkrijgt na levering door PanSign het niet exclusieve gebruiksrecht van de door PanSign in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken, in de zin van de Auteurswet of werken in de zin van artikel 20.4. Het in dit artikel bedoelde recht van opdrachtge- ver tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

21.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met PanSign is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

21.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag “Convention on the International Sale of Goods 1980”.

21.3. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door PanSign verstrekte offertes en/of met PanSign gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Arrondissements-Rechtbank te Roermond, behoudens de bevoegdheid in kantongerechtzaken.

21.4. Het vermelde in artikel 21.3. strekt uitsluitend ten behoeve van PanSign. PanSign is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in artikel 21.3. bevoegd is.

Artikel 22:

Op alle met PanSign gesloten overeenkomsten zijn de artikelen 1 tot en met 21 van toepassing. Betreft de overeenkomst tevens de verhuur van lichtreclames dan zijn tevens de hierna volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 23:

De essentiële kenmerken van een door PanSign en opdrachtgever te sluiten huurovereenkomst met betrekking tot lichtreclames, onder andere afspraken omtrent de duur, de keuze van de reclame, de prijs en wijze van betaling, zullen in een aparte overeenkomst worden opgenomen.

Artikel 24:

24.1. PanSign verplicht zich om een jaarlijks terugkerende onderhoudsbeurt te geven aan de door haar verhuurde lichtreclames.

24.2. Een jaarlijks terugkerende algemene onderhoudsbeurt bestaat uit het eenmaal per jaar ver- vangen van tl-lampen en starters, alsmede het schoonmaken van de lichtreclame. De kosten van de onderhoudsbeurt zijn in de, bij nadere overeenkomst vast te stellen, huurprijs inbegrepen.

Artikel 25:

25.1. Alle beletteringen voor de lichtreclames geschieden volgens de bestaande vinylreeksen. Alle ontwerpen zullen door PanSign aan opdrachtgever ter proef worden voorgelegd en zullen pas in productie worden genomen wanneer de opdrachtgever zich schriftelijk daartoe akkoord heeft verklaard.

25.2. Het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden blijft onverkort van toepassing.

Artikel 26:

26.1. Indien een lichtreclame tijdig moet worden verwijderd in verband met werkzaamheden welke ten behoeve van de opdrachtgever/huurder of een derde worden verricht, zal het ver- wijderen en het wederom aanbrengen van de lichtreclame geschieden door en op kosten van opdrachtgever.

26.2. De huurbetaling is bij vooruitbetaling - zonder enige korting, verrekening of aftrek - verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.

26.3. De opdrachtgever/huurder van de lichtreclame zal jegens PanSign geen aanspraak maken op enige vergoeding, vermindering of restitutie van de huursom, hoe ook genaamd, wegens:
a. tijdelijke verwijdering zoals hierboven onder lid 1 bedoeld;
b. schade of winstderving ten gevolge van een storing in elektriciteitsvoorziening of in de aansluitapparatuur;

c. het verbreken van een aansluiting van een lichtreclame door Essent, indien een reclameverlich- ting enigerlei storing veroorzaakt;
d. het verwijderen van een lichtreclame of het treffen van voorzieningen aan een dergelijk object; indien dit niet meer voldoet aan de technische eisen;

e. schade, ontstaan bij het verwijderen van, het aanbrengen van en het treffen van voorzieningen aan een lichtreclame.

Artikel 27:

Alle lichtreclames worden door PanSign verzekerd tegen schade door alle van buiten komende onheilen, daaronder onder andere begrepen het risico van diefstal, vandalisme en stormschade.