Privacyverklaring

Privacyverklaring van PanSign Communicatie bv, John F. Kennedylaan 8 te 5981 XC  Panningen.
PanSign Communicatie bv (nader te noemen als PanSign) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PanSign verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• Emailadressen
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PanSign verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
PanSign verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en hiervoor vragen wij uw toestemming.
• contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
• PanSign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
PanSign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
• factuurgegevens tenminste 7 jaar
• gegevens voor de nieuwsbrief niet langer dan een week na afmelding
• gegevens in ons relatiebeheersysteem onbeperkt vanwege een gerechtvaardigd belang, tenzij u verzoekt om wissing van uw gegevens; dit wordt prompt uitgevoerd tenzij er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Delen met anderen
PanSign verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PanSign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@pansign.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken; dit ter bescherming van uw privacy. PanSign zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
PanSign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is vastgelegd in ons Document Beveiligingsmaatregelen PanSign en wordt u op verzoek ter inzage gegeven. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De directie op telefoonnummer 077-3075544 of via tjanssen@pansign.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Gebruik van Cookies
Wij verwijzen naar het cookie-statement.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24 mei 2018.